1. Zarządcą Cmentarza jest proboszcz parafii ŚŚ. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Łętowni, gospodarzem (grabarzem) - p. Tadeusz Kołodziejczyk zam: Łętownia 147 (Rola Źwięgadłowa), tel. 606-303-887.

2. Szacunek dla Zmarłego wymaga zachowania na Cmentarzu ciszy, stosownego ubioru, nie palenia papierosów, nie wprowadzania psów i nie jeżdżenia po cmentarzu rowerami i innymi pojazdami.

3. Rodzina Zmarłego zobowiązana jest do utrzymania grobu i miejsca wokół niego w należytej czystości. Grób nie powinien być zachwaszczony.

4. Śmieci i bioodpady należy składać wyłącznie pojemnikach zgodnie z przeznaczeniem; natomiast pozostałości po wymienianych nagrobkach zabieramy na własną posesję.

5. Bioodpady (trawa, ziemia, kwiaty naturalne, gałęzie i gałązki z wieńców), składamy do pojemnika z napisem „KOMPOST”.

6. Sprawy rezerwacji miejsca grzebalnego oraz postawienia nagrobka i grobowca murowanego, załatwiamy w kancelarii parafialnej.

7. Wszystkie prace wykonywane przez osoby trzecie muszą być uzgadniane z Zarządcą cmentarza.

8. Wszelkie planowane zmiany nagrobka czy wymiany krzyża zgłaszamy zarządcy cmentarza w kancelarii parafialnej z odpowiednim kilkunastodniowym wyprzedzeniem celem uzyskania stosownego zezwolenia dla wykonawcy.

9. Nagrobki powinny być wykonane z materiałów naturalnego pochodzenia.

10. Sadzenie krzewów, musi być uzgadniane z zarządcą cmentarza.

11. Za pilnowanie porządku na cmentarzu odpowiedzialny jest gospodarz cmentarza (grabarz).

Za dostosowanie się do powyższych wskazań serdecznie dziękujemy.

Zarządca Cmentarza wraz z Radą Zarządzającą